Játékszabály

A TRAINING360 Kft. EFOTT Fesztivál Yellowroad „Villámjáték” nyereményjátékának hivatalos játékszabálya

1. A nyereményjáték szervezője:

A nyereményjáték (továbbiakban: játék) szervezője a Training360 Kft., székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. 3. emelet. (a továbbiakban: szervező).

2. A nyereményjátékban részt vevő személyek:

A Yellowroad Efott Fesztivál „Villámjáték!” nyereményjátékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, legalább korlátozottan cselekvőképes természetes személy. Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen, úgy a részvételhez, illetve nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézéshez, valamint a nyeremény átvételéhez a törvényes képviselője / gondnoka eljárása szükséges. A részvételhez történő hozzájárulást a játékban való részvétel esetén, a nyeremény átvételéhez történő hozzájárulást a nyeremény átvételére irányuló igény bejelentése esetén a szervező vélelmezi. A jelen bekezdésben hivatkozott résztvevő személyek együttesen a továbbiakban, mint játékosok kerülnek nevesítésre.

A játékban nem vehetnek részt a Training360 Kft., valamint érdekeltségi köreibe tartozó más gazdasági társaságok, illetve a játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő ügynökség(ek), ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói [Ptk. .8:1. § (1) bekezdése 1. pontja].

Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben a játék szellemével összeférhetetlen manipulációt, automatizmust, a játék szellemét sértő csalást, hamisítást, többes regisztrációt tapasztal, az érintett válaszokat/regisztrációkat törölje, az érintett játékost/játékosokat pedig kizárja a játékból, valamint a jövőbeni szervezett promócióiból, mely esetben a kizárás miatt játékos/játékosok szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthatnak.

3. A játék időtartama:
A játék az EFOTT Fesztivál 2017. Nyár fesztivál/rendezvény időtartama alatt 2017. július 11-én 00.00 órától 2017. július 16-án 24.00 óráig tart. A játék időtartamát követően a regisztrációt és a megválaszolt kérdéseket a szervező nem veszi figyelembe, ezen játékosok nem vesznek/vehetnek részt a sorsoláson.

4. A meghirdetésének módja:
Szórólapok, offline tájékoztató anyagok, EFOTT Yellowroad Stand POS felületek és stand feliratok, Yellowroad.hu weboldal (yellowroad.hu/esemenyek), Training360 és yellowroadhungary social média felületek (Facebook, LinkedIn, Instagram), elektronikus hírlevelek (E-DM) egyéb online felületek. A hirdetéseken, kommunikációs anyagokon szereplő képek csak illusztrációk.

5. A játék menete:
A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó szórólapon adja meg nevét és e-mail címét, majd válaszoljon helyesen mind a két, a szórólapon feltett kérdésre és jelölje vagy pipálja ki a helyes válasz betűjelét a szórólapon az erre a célra létrehozott mezőkben. Az azonosításához szükséges, adatlapon megadni kért pontos nevét, valamint valódi e-mail címét. Minden, a játék időtartama alatt a kérdésekre helyesen válaszoló személy automatikusan részt vesz a nyereményjátékban.

Amennyiben a játékos az EFOTT Fesztivál 2017. című rendezvény helyszínén, a Training360 Yellowroad standjánál kitölti a szórólapot és megválaszolja a kérdéseket egy sárga Yellowroad napszemüveget is kap ajándékba. A szórólap kitöltésére, a kérdések megválaszolására és a napszemüvegek átvételére, kizárólag az EFOTT fesztivál 2017. rendezvény helyszínén a Training360-Yellowroad standjánál van lehetőség, a fesztivál időtartama alatt (2017. július 11-16. 10.00-20.00 óra között, Cím: EFOTT Fesztivál Velence-Yellowroad stand.) A napszemüvegeket a készlet erejéig biztosítjuk! Egy e-mail címmel egyszer lehet játszani és egyszer lehet a kérdések megválaszolásával próbálkozni.

A Yellowroad „Villámjáték!” nyereményjátékban részt vevők között a játék végén a szervező kisorsol 2 db sárga-fekete színű JVC HA-S30BT-Y Bluetooth típusú fejhallgatót.

6. Sorsolás:
A nyereményjátékban részt vevők között a nyeremények kisorsolására 2017. július 20-án, csütörtökön, 14.00 órakor kerül sor. a Training360 Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 56. szám 3. emelet alatti irodájában.

A nyereményeket a szervező kézi sorsolással sorsolja ki.

7. Közzététel:
A nyerteseket a sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül a játék során a szórólapon megadott e-mail címen értesítjük, illetve a nyertesek nevét szintén a sorsolástól számított 5 munkanapon belül közzétesszük a http://yellowroad.hu/esemenyek weboldalon.

8. A nyeremények:
Lásd az 5. pontot.

A nyeremények készpénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatóak.

A nyereményeket a sorsolást és az adategyeztetést követően a szervezők személyesen adják át, illetve postai úton juttatják el a nyertesek részére!

Abban az esetben, ha a nyereményt a nyertes átadáshoz való hozzájárulása, illetve adategyeztetés hiánya miatt nem sikerül átadni, úgy a szervező a nyereményeket 2018. január 15-én 17.00 óráig raktározza, és lehetőséget biztosít a nyeremény személyes átvételére. Ezt követően a szervező a nyereménnyel sajátjaként rendelkezik.

Szervező a nyeremény átadásáig egyoldalúan kizárhatja azt a játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, így különösen valótlan, kitalált, hiányos vagy megtévesztő adatokat adott meg. A téves adatszolgáltatásból eredően a szervezőt felelősség nem terheli. Egy játékos csak egyszer jogosult a játékban részt venni és egyszer jogosult nyereményt saját jogán átvenni.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleges kártérítési igényét a jogszabályi keretek között kizárólag a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti, a szervezővel szemben nem.

Szervező a szándékosan, az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk kivételével kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, illetve az annak érdekében tett cselekmények, valamint a nyeremény használata, ill. igénybevétele során a játékost ért minden kárért.

9. Egyéb:
A sorsolásban részt vevő tudomásul veszi és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy neve és egyéb, a játékban való részvétel során megadott személyes adatai (név, e-mail cím,) a Training360 Kft. valamint kapcsolt vállalkozásai adatbázisaiba bekerüljenek, és az adatait minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül jelen promóció lebonyolítására, a nyereménysorsolással kapcsolatban – melyeket a résztvevők a játékban való részvétellel elfogadnak – valamint saját marketingtevékenység céljából a jövőben 5 éves időkorláton belül, továbbá a 7. pontban foglalt közzétételhez a szervező felhasználja. A résztvevő adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet és kérheti azok törlését a nyilvántartásból, valamint adatai módosítását, helyesbítését, zárolását a következő címeken: Training360 Kft., 1117 Budapest Budafoki út 56. 3. emelet, e-mail cím: info@training360.com. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a megadott adatai törlését a nyereményjáték befejezése előtt kéri. További információ a Training360 Kft. adatkezelésről: „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A játékosok tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a szervező részére átadott személyes adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig a nyilvántartásában rögzítse, kezelje. Az adatkezelésre egyebekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

A személyes adatok kezelésének joga megsértése esetén játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

A játék résztvevői a játékban való részvétellel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják ezen hivatalos játékszabályt, valamint a jelen szabályzathoz tartozó adatkezelési szabályzatot. A játékszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényvonatkozó rendelkezései irányadóak.

A játékszabály módosításának jogát a szervező fenntartja.

Budapest, 2017. július 10.